Βελτιωτικά έργα στο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

Βελτιωτικά έργα στο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

Μετά από προκαταρκτική διερεύνηση που έγινε από τεχνική επιτροπή που συστάθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, διαφάνηκε ότι μπορούν να γίνουν βελτιωτικές εργασίες που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δρόμου, χωρίς ωστόσο να μπορούν να αυξήσουν την χωρητικότητα του. Το κόστος για τα βελτιωτικά έργα υπολογίζεται προκαταρκτικά σε €3,2 εκ περίπου και αφορά κυρίως στα ακόλουθα:

  • Kατασκευή δύο ανηφορικών λωρίδων, μία στο τμήμα Μεσόγη-Τσάδα (κατεύθυνση Πάφος-Πόλις) και μία στο τμήμα Γιόλου-Στρουμπί (κατεύθυνση Πόλις-Πάφος),
  • Bελτίωση των συμβολών προς Πολέμι, προς Καλλέπεια και προς Θελέτρα/Κάθηκα και βελτίωση ακτίνων στροφής σε άλλες δευτερεύουσες συμβολές,
  • Διαπλάτυνση στροφών σε 7 τουλάχιστον σημεία και εκσκαφή πρανών για ορατότητα σε διάφορα άλλα σημεία,
  • Συμπλήρωση του πλάτους της διατομής σύμφωνα με τα πρότυπα δρόμου κατηγορίας Γ, δηλαδή επέκταση ασφαλτικού ερείσματος, ή κατασκευή αυλακιού από οπλισμένο σκυρόδεμα με χαμηλή κλίση, ή αντικατάσταση βαθιού τραπεζοειδούς αυλακιού με σωλήνα ομβρίων και αυλάκι χαμηλής κλίσης, αναλόγως της υφιστάμενης κατάστασης,
  • Επάλειψη επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης σε όλο τον δρόμο,
  • Εγκατάσταση εξειδικευμένων στηθαίων ασφαλείας για προστασία μοτοσικλετιστών όπου χρειάζεται,
  • Βελτίωση σήμανσης / σηματοδότησης, οριογραμμή κραδασμού στα όρια του οδοστρώματος, μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης και διαβάσεις πεζών εντός κατοικημένων περιοχών.
  • Σύγχρονα ευφυή συστήματα μεταφορών για την περαιτέρω βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Ο υφιστάμενος δρόμος Πάφου – Πόλης, ο οποίος είναι υπεραστικός (Β7), αποτελεί μέρος του Εκτεταμένου Οδικού Δικτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και ως εκ τούτου η βελτίωση του μπορεί να προταθεί για συγχρηματοδότηση από την Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility).


Για το σκοπό αυτό ζητήθηκαν προσφορές με Συνοπτικές Διαδικασίες για την ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης (Κόστους – Οφέλους) για τις εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου. Η μελέτη ανατέθηκε στους Συμβούλους TREDIT S.A, στις 20.12.2016 έναντι ποσού €22.000 συν ΦΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19.1.2017.

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση είναι θετική θα υποβληθεί πρόταση για συγχρηματοδότηση στο πιο πάνω ανταγωνιστικό Ταμείο του ΔΕΔ-Μ (Συνδέοντας την Ευρώπη-Connecting Europe Facility). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ειναι η 7η Φεβρουαρίου, 2017. Η συγχρηματοδότηση από το ταμείο αυτό μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό μέχρι 30% της επιλέξιμης δαπάνης και παραχωρείται σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών και τις αντίστοιχες δαπάνες για το έργο.

Σε περίπτωση έγκρισης της συγχρηματοδότησης μπορούν να ζητηθούν προσφορές για βελτίωση του δρόμου εντός του 2017, με τη μέθοδο μελέτη-κατασκευή, αφού γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες για τυχόν απαλλοτρίωση πρόσθετης γης σε μεμονωμένα σημεία αν χρειαστεί και νοουμένου ότι θα εξευρεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις, καθότι δεν προβλέπονται στο τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2017-2019. Σε αντίθετη περίπτωση, το έργο θα πρέπει να αξιολογηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της διαδικασίας υποβολής Σημειώματος Έργου (PCN) και συμπερίληψη του σε μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

Παράλληλα εξετάζεται η προοπτική σταδιακής υλοποίησης του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς, με προώθηση καταρχήν ενός μόνο τμήματος, το οποίο να είναι οικονομικά προσιτό.

Για το σκοπό αυτό, ετοιμάστηκε Σημείωμα Έργου (PCN), το οποίο θα υποβληθεί εντός Ιανουαρίου για αξιολόγηση και στο οποίο προτείνονται τα δύο πιο κάτω εναλλακτικά σενάρια:

1. Kατασκευή του τμήματος Μεσόγη-Στρουμπί με δύο λωρίδες

Με βάση το σενάριο αυτό θα χρησιμοποιείται η υφιστάμενη διαδρομή από τον τερματικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου προς την λεωφόρο Μεσόγης και μετά την Μεσόγη θα κατασκευαστεί η Σύνδεση Μεσόγης προς τον αυτοκινητόδρομο. Για τη Σύνδεση Μεσόγης μήκους 3,5 χλμ περίπου, θα γίνει τοπική αλλαγή στη χάραξη για κατάργηση διατρητικής σήραγγας μήκους 550μ που προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό και αντικατάσταση της με σήραγγα εκσκαφής και επικάλυψης μήκους 200μ περίπου. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί το τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 8,5 χλμ από τη ΧΘ 7+000 μέχρι τη ΧΘ 15+500, δηλαδή μέχρι την συμβολή Στρουμπί/Κάθηκας. Στο τμήμα αυτό του αυτοκινητόδρομου περιλαμβάνονται δύο διατρητικές σήραγγες μήκους 730μ και 290μ αντίστοιχα, οι οποίες στο στάδιο αυτό θα κατασκευαστούν για δύο λωρίδες μόνο.

Το συνολικό κόστος για το πιο πάνω σενάριο υπολογίζεται σε €68εκ. και περιλαμβάνει ποσό €54 εκ περίπου για το κόστος κατασκευής, ποσό €13,3εκ περίπου για απαλλοτριώσεις τεμαχίων που έχουν ανακληθεί και ποσό €0,7εκ περίπου για την ετοιμασία της τελικής μελέτης.

2. Kατασκευή του τμήματος Αγία Μαρινούδα-Στρουμπί με δύο λωρίδες

Με βάση το σενάριο αυτό θα κατασκευαστεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 15,5 χλμ, από τη ΧΘ 0+000 μέχρι τη ΧΘ 15+500, δηλαδή από τον ανισόπεδο κόμβο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου παρά την Αγία Μαρινούδα, μέχρι την συμβολή Στρουμπί/Κάθηκας. Στο τμήμα αυτό του αυτοκινητόδρομου (όπως και στο προηγούμενο σενάριο), περιλαμβάνονται οι δύο διατρητικές σήραγγες μήκους 730μ και 290μ αντίστοιχα, οι οποίες στο στάδιο αυτό θα κατασκευαστούν για δύο λωρίδες μόνο.

Το συνολικό κόστος για το πιο πάνω σενάριο υπολογίζεται σε €81,5εκ. και περιλαμβάνει ποσό €65 εκ. περίπου για το κόστος κατασκευής, ποσό €15,5 εκ. περίπου για απαλλοτριώσεις τεμαχίων που έχουν ανακληθεί και ποσό €1εκ. περίπου για την ετοιμασία της τελικής μελέτης.

Σημειώνεται ότι και για τα δύο σενάρια το κόστος κατασκευής αφορά 2 λωρίδες, ενώ το κόστος για τις απαλλοτριώσεις και για την μελέτη αφορά το μελλοντικό πλάτος με 4 λωρίδες κυκλοφορίας.

Αρέσει σε %d bloggers: