Κατασκηνωτικός χώρος κοντά στα Λουτρά της Αφροδίτης

Κατασκηνωτικός χώρος κοντά στα Λουτρά της Αφροδίτης

Πήρε το πράσινο φως από την περιβαλλοντική Αρχή, ιδιώτης, για τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης σε γη στην οποία σήμερα λειτουργεί παράνομος κατασκηνωτικός χώρος. Η παράνομη κατασκήνωση είναι μέσα σε ιδιωτικά τεμάχια στις παρυφές του κρατικού δάσους και εντός των ορίων της περιοχής «Natura 2000» του Ακάμα.

Η ανάπτυξη αφορά την κατασκευή και λειτουργία περιφραγμένου κατασκηνωτικού χώρου στην τοποθεσία Βέρικο κοντά στα Λουτρά της Αφροδίτης, για τοποθέτηση ιδιωτικών ρυμουλκόμενων τροχόσπιτων και αντίσκηνων, διαρρυθμισμένους χώρους εστίασης (τραπεζάκια και καρέκλες τύπου πικνίκ) με υπαίθρια καθίσματα, χώρο αθλοπαιδιών (δίχτυ πετοσφαίρισης), μη μόνιμο κιόσκι/αναψυκτήριο και περιφραγμένο χώρο με παιδικά παιχνίδια (παιδικής χαράς), και ψυχαγωγίας και χώρους υγιεινής.


Ο κατασκηνωτικός χώρος όπως προτάθηκε θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εσωτερικών μονοπατιών, υποδομές για ηλεκτροδότηση και υδροδότηση και δημιουργία στεγανών δεξαμενών για τα υγρά απόβλητα. Η συνολική έκταση του τεμαχίου είναι περίπου 32.777 τ.μ., με τις κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται μικρό παντοπωλείο, ιατρείο, αποθήκη, κοινόχρηστα μαγειρεία να καλύπτουν περίπου 304 τ.μ..

Στην αιτούμενη ανάπτυξη θα περιλαμβάνεται και χώρος υποδοχής και άλλα συναφή έργα υποδομής για εξυπηρέτηση της ανάπτυξης. Το έργο θα έχει δυναμικότητα 60 κατασκηνωτικών χώρων (180 ατόμων) με αναλογία 3 ατόμων και θα αποτελείται από 17 ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τροχόσπιτα, 43 χώρους κυκλικού σχήματος για αντίσκηνα και χώρους στάθμευσης για 60 αυτοκίνητα. Η όλη ανάπτυξη θα είναι περιφραγμένη με ελεγχόμενη είσοδο/έξοδο και χώρο υποδοχής/δωμάτιο φύλακα.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα κτήρια μικρού μεγέθους που θα καλύπτουν 304 τ.μ., η θεμελίωση των κτηρίων θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδερμα, με μεταλλικό σκελετό. Για την ανάπτυξη θα γίνουν οι κατάλληλες υποδομές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αποθήκευσης και στεγανών δεξαμενών των υγρών αποβλήτων.

Η Περιβαλλοντική Αρχή διαπιστώνει ότι κατά την αξιολόγηση του έργου (κατασκευή και λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου) διαφαίνεται ότι τυχόν υλοποίηση του δεν θα επιφέρει αρνητικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» και ιδιαίτερα στα είδη και οικοτόπους που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Οι επιπτώσεις αφορούν κατάληψη γης μικρής κλίμακας του τύπου οικοτόπου ελιάς και χαρουπιάς και κυρίως όχληση στα είδη που διαβιούν στην περιοχή κυρίως στο μέρος του τεμαχίου που φύεται πυκνή βλάστηση (δάσος) καθώς και στο θαλάσσιο μέρος και αφορά τον θόρυβο και τον φωτισμό του κατασκηνωτικού χώρου. Τόσο ο φωτισμός όσο και ο θόρυβος αναμένεται να έχουν μικρής κλίμακας επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής, κυρίως τις περιόδους φωλεοποίησης των ειδών.

Κατά την περίοδο φωλεοποίησης και μετανάστευσης, αναμένονται επιπτώσεις κυρίως στα είδη πτηνοπανίδας καθώς και άλλα είδη πανίδας τόσο του χερσαίου όσο και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το έργο αναμένεται να έχει επιπτώσεις όσον αφορά τη διάρκεια κατασκευής του και αυτές αφορούν κυρίως την όχληση των ειδών πανίδας από τις εκσκαφές και κατασκευαστικές εργασίες. Από το εν λόγω τεμάχιο θα αφαιρεθούν 11 δέντρα τα οποία μπορούν να μεταφυτευθούν. Οι διάφορες υποδομές αναμένεται να καταλάβουν μέρος των οικοτόπων εντός του τεμαχίου κυρίως αυτών με ελιές και χαρουπιές. Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο λειτουργίας αναμένεται αυξημένη ανθρώπινη παρουσία η οποία δυνατόν να αποτελεί πηγή όχλησης για τα είδη πανίδας της περιοχής (θόρυβος και φωτισμός). Ο φωτισμός και θόρυβος αναμένεται να προκαλέσουν όχληση στα είδη που διαβιούν στο δάσος το οποίο φύεται στο τεμάχιο καθώς και στα είδη του θαλάσσιου μετώπου, κυρίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους. Ο σωστός σχεδιασμός και τοποθέτηση του φωτισμού και η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των κατασκηνωτών μπορεί να περιορίσει και μετριάσει στο ελάχιστο την όχληση.

Κατά την αξιολόγηση της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ) διαφάνηκε ότι τυχόν υλοποίηση του δεν θα επιφέρει αρνητικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» και ιδιαίτερα στα είδη και οικοτόπους χαρακτηρισμού της περιοχής. Τα μέλη της Ad hoc Επιτροπή εξέφρασαν αρνητικές απόψεις τόσο όσον αφορά τη χρονική περίοδο εξέτασης του έργου (πριν την οριστικοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου) αλλά και όσον αφορά τη χωροθέτηση του, το μέγεθος του κατασκηνωτικού χώρου, τις κτηριακές εγκαταστάσεις που το συνοδεύουν, τις υποδομές (ηλεκτροδότηση και υδροδότηση) και τις συσσωρευτικές επιπτώσεις σε συνέργια με τα άλλα έργα κυρίως υφιστάμενα (βοτανικός, εστιατόριο, επισκεψιμότητα στα λουτρά της Αφροδίτης, σαφάρι και παράνομοι κατασκηνωτές). Επιπρόσθετα, τονίσθηκε ότι το εν λόγω έργο προτείνεται από ιδιώτη και έρχεται σε σύγκρουση με τη φιλοσοφία της οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων (Νέο Χωρίο). Τονίσθηκε επίσης, ότι το έργο δεν πρέπει να εξετασθεί πριν την ολοκλήρωση του Διαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή ΖΕΠ Χερσόνησος Ακάμα.

Μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος

Η Περιβαλλοντική Αρχή θεωρεί ότι η εναλλακτική λύση η οποία διασφαλίζει ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Να μην επηρεάζει το παράλιο μέτωπο με τις δραστηριότητες της ανάπτυξης, να μην επηρεάζει τα είδη της φυσικής βλάστησης και να μην περικλείει κινδύνους ρύπανσης, να αποφευχθούν οι μόνιμες κατασκευές κατά το δυνατόν.

Η Περιβαλλοντική Αρχή θεωρεί ότι η εφαρμογή των πιο κάτω όρων διασφαλίζει μια εναλλακτική λύση που δεν θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή: Να μειωθεί η έκταση/εμβαδόν των χώρων/θέσεων τοποθέτησης των τροχόσπιτων 1-9 γύρω στα 90 τμ. έκαστος χώρος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης 15-23 εντός της περιοχής των θέσεων 1-9 με βάση το χωροταξικό που υποβλήθηκε στην ΜΕΕΠ. Να αφαιρεθεί ο δρόμος προς τους χώρους στάθμευσης 1-9 καθώς δεν θα εξυπηρετεί τους χώρους στάθμευσης που θα αφαιρεθούν. Να μειωθεί η έκταση/εμβαδόν των χώρων/θέσεων τοποθέτησης των τροχόσπιτων 10-17 γύρω στα 90 τ.μ. έκαστος χώρος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η χωροθέτηση κάποιων χώρων στάθμευσης από τις θέσεις 41-49 εντός της περιοχής των θέσεων 10-17 με βάση το χωροταξικό που υποβλήθηκε στην ΜΕΕΠ.

Μεταξύ άλλων το έργο θα περιλαμβάνει:

  • 17 ειδικά διαμορφωμένους χώρους για ρυμουλκόμενα τροχόσπιτα,
  • 43 χώρους κυκλικού σχήματος για τοποθέτηση σκηνών/τεντών.
  • Χώρο στάθμευσης για 60 αυτοκίνητα και 2 βάρκες για εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών.

Ο κατασκηνωτικός χώρος θα είναι περιφραγμένος με ελεγχόμενη είσοδο/έξοδο και χώρο υποδοχής/δωμάτιο φύλακα.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Άγγελος Νικολάου

Αρέσει σε %d bloggers: