Ο Δήμος Πέγειας προσπάθησε να μπλοκάρει την ανάπτυξη Γ. Βασιλείου

Ο Δήμος Πέγειας προσπάθησε να μπλοκάρει την ανάπτυξη Γ. Βασιλείου

Την ανάκληση της πολεοδομικής άδειας που εκδόθηκε σε εταιρεία συμφερόντων του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου (George Vassiliou LTD), η οποία δρομολογεί αναπτύξεις στην Πέγεια ύψους €80 εκατ., ζήτησαν ο δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αίτημα το οποίο απέρριψε η διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αθηνά Αριστοτέλους – Κληρίδου, κρίνοντάς το ως αδικαιολόγητο.

Ειδικότερα, στην απαντητική της επιστολή, ημερομηνίας 18/9/2017, που κοινοποίησε στη Βουλή, η διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας υποδεικνύει, μεταξύ άλλων, τα εξής στον δήμαρχο Πέγειας:


  • Τα θέματα που τίθενται στην επιστολή σας έχουν συζητηθεί διεξοδικά και έχουν επιλυθεί είτε από μέρους της Πολεοδομικής Αρχής, είτε στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των μελετών που έχουν υποβληθεί και εξεταστεί κατά την αξιολόγηση των πτυχών της ανάπτυξης (μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, δέουσα περιβαλλοντική εκτίμηση, κυκλοφοριακή μελέτη, γεωλογική μελέτη, μελέτη σκοπιμότητας και τεχνικοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας κ.λπ.). Επιπλέον, βεβαιώνεστε ότι κατά τη διαδικασία αδειοδότησης τηρήθηκαν με συνέπεια όλες οι πρόνοιες της ισχύουσας πολιτικής, έχουν εξασφαλισθεί οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων υπουργείων, τμημάτων, υπηρεσιών και εξασφαλίστηκε η έγκριση του υπουργού Εσωτερικών όπως προνοείται στην παράγραφο 9.6.6.3(δ) της Δήλωσης Πολιτικής. Η πολεοδομική άδεια χορηγήθηκε στις 28 Ιουλίου 2017 αφού ακολουθήθηκαν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες, όπως προνοούνται στο οικείο κεφάλαιο και έχουν περιληφθεί όλοι οι σχετικοί όροι που τέθηκαν από τα άλλα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες, οι οποίοι όπου απαιτείται διασφαλίζονται με δέσμευση του αιτητή με την υπογραφή συμφωνίας, με βάση το άρθρο 43(1) του Νόμου.
  • Όλες οι ανησυχίες, εισηγήσεις, απόψεις του δήμου που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων, θεμάτων ορθολογικής ένταξης, ασφάλειας και μη επηρεασμού των ανέσεων του δήμου έχουν συζητηθεί και ληφθεί υπόψη και ενσωματώνονται στη χωροταξική μελέτη που εγκρίθηκε στους όρους και στη συμφωνία που υπογράφηκε.
  • Σε ό,τι αφορά στην εισήγησή σας για ανάκληση της χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας, πληροφορείστε ότι η Πολεοδομική Αρχή θεωρεί ότι δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος σοβαρού επηρεασμού της πρέπουσας πολεοδομικής ρύθμισης της περιοχής, όπως προνοείται στο άρθρο 36 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να ανακληθεί ή τροποποιηθεί η πολεοδομική άδεια.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: