Πράσινο φως για τους δύο πρώτους πύργους στην Κάτω Πάφο

Πράσινο φως για τους δύο πρώτους πύργους στην Κάτω Πάφο

Πράσινο άναψε σήμερα η περιβαλλοντική αρχή στην πρώτη μεικτή επένδυση η οποία περιλαμβάνει και δύο πολυώροφα κτήρια στο παραλιακό μέτωπο της Κάτω Πάφου, υπό συγκεκριμένους όρους.

Στη θετική γνωμοδότηση της περιβαλλοντικής αρχής σημειώνεται ότι δεν φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου με την προϋπόθεση της τήρησης των εισηγήσεων στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) καθώς και της τήρησης όρων.


Η επένδυση ανήκει στην εταιρεία Meridoro Ltd – Celicandia Ltd.

Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ, το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία ανάπτυξης μικτής οικιστικής – εμπορικής χρήσης (20 επαύλεις – 2 πολυώροφα κτήρια 16 και 15 ορόφων και καταστήματα) στην ενορία Κάτω Πάφου, στο δήμο Πάφου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στην περιοχή Μουλλάς (πλησίον του ξενοδοχείου Aloe Hotel).

Η τοποθεσία εκτέλεσης του έργου βρίσκεται επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία είναι η κεντρική παραλιακή οδός της Κάτω Πάφου, όπου υπάρχει έντονη τουριστική δραστηριότητα (ξενοδοχεία, εστιατόρια, παραλίες).

Το έργο χωροθετείται 70 m βορειοανατολικά από τη ζώνη προστασίας της παραλίας και 125m βορειοανατολικά από το πλησιέστερο σημείο της ακτογραμμής, 1,3 km νοτιοανατολικά από την πλησιέστερη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 και 400 m νοτιοδυτικά από το πλησιέστερο αρχαίο μνημείο που είναι το Ιερό Απόλλωνα Υλάτη.

Αναλυτικά το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει δύο ψηλά κτήρια 15 και 16 ορόφων (πλέον κήπου οροφής στο κάθε κτήριο και ένας υπόγειος όροφος). Θα είναι συνολικά 118 οικιστικές μονάδες/διαμερίσματα (2-4 υπνοδωματίων). Το ύψος του ψηλότερου κτιρίου θα ανέρχεται στα 71 μέτρα, περίπου.

Επίσης, περιλαμβάνει 20 πολυτελείς τουριστικές επαύλεις με κολυμβητική δεξαμενή εκάστη, εστιατόριο, καταστήματα, εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (σύνολο 206 θέσεις, από τις οποίες οι 10 για άτομα με ειδικές ανάγκες) στο υπόγειο.

Θα περιλαμβάνει επίσης ιδιωτικό χώρο πρασίνου, δημόσιο χώρο πρασίνου, που θα παραχωρηθεί στον δήμο Πάφου (περιλαμβάνει 126 θέσεις στάθμευσης).

Όροι κατά το στάδιο λειτουργίας και συντήρησης

Μεταξύ των όρων που έχουν τεθεί από την περιβαλλοντική αρχή κατά τη λειτουργία του έργου είναι μεταξύ άλλων: Τα απόβλητα (υγρά, στερεά οικιακά κ.λπ.) τα οποία πιθανόν να προκύπτουν από τις εργασίες λειτουργίας του έργου να επαναχρησιμοποιούνται/ανακυκλώνονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ανάλογα και με την καταλληλόλητα τους.

Το προσωπικό να τύχει κατάλληλης εκπαίδευσης/κατάρτισης, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων.

Τα χωριστά διαλεγμένα ανακυκλώσιμα, να περισυλλέγονται από το κεντρικό σημείο περισυλλογής σε τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένους διαχειριστές.

Η τοποθέτηση συμπιεστή σκυβάλων, καθώς και η χωροθέτηση των σκυβαλοδοχείων να γίνει σε συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες του δήμου Πάφου.

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν να προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης σύμφωνα με τους περί αποβλήτων νόμους του 2011 μέχρι 2016.

Τα βρώσιμα έλαια/τηγανέλαια και λίπη να διατίθενται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες σύμφωνα με τους περί αποβλήτων νόμους του 2011 μέχρι 2016.

Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος.

Τα υγρά απόβλητα (αστικά λύματα και υγρά απόβλητα καθαρισμού των κολυμβητικών δεξαμενών (backwash), να διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής.

Απαγορεύεται η διάθεση τους σε απορροφητικούς λάκκους.

Ο κύριος του έργου να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει πρόνοια για δεξαμενές αποθήκευσης νερού ώστε να καλύπτονται οι υδατικές ανάγκες για 48 ώρες σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο.

Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου (π.χ. γεννήτριες, κομπρεσόροι κ.λπ.) να βρίσκονται σε κλειστούς και μονωμένους αν χρειαστεί χώρους ή να έχουν κατάλληλα ηχομονωτικά καλύμματα.

Όροι για τη διαχείριση νερού και ενέργειας 

Ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων και του οδικού δικτύου να είναι χαμηλής κατανάλωσης. Η χρήση του συστήματος νυχτερινού φωτισμού να είναι κατάλληλα ρυθμισμένη ώστε να μειώνεται στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα.

Όροι κατά την κατασκευή του έργου

Πολύ αυστηρούς όρους θέτει η περιβαλλοντική αρχή και κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων ειδικότερα για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.

Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στο εργοτάξιο περιλαμβανομένης της συλλογής, τυχόν επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, ανακυκλώσιμων αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις κλπ.), να υποδεικνύονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, οι προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων, ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων και οι συμφωνίες με φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή τυχόν επεξεργασίας με σπαστήρα (χώρο, διάρκεια, μέτρα μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον κτλ).

Ο ιδιοκτήτης καλείται όπως κατακρατεί από τον εργολάβο ποσό ισάξιο με το κόστος διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. το οποίο αποδεσμεύει προς τον εργολάβο μόνο όταν επιβεβαιώσει με βάση την έκθεση του επιβλέποντα μηχανικού ότι εκπλήρωσε όλους τους όρους του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης.

Επίσης, ο εργολάβος να διασφαλίζει τη μεταφορά των παραγομένων αποβλήτων σε αδειοδοτημένες μονάδες για επεξεργασία/ανακύκλωση.

Πηγή: StockWatch

Αρέσει σε %d bloggers: