Παλιός: Ανάγκη για ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής της Μεταρρύθμισης της Τ.Α.

Παλιός: Ανάγκη για ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής της Μεταρρύθμισης της Τ.Α.

Η εφαρµογή της μεταρρύθμισης και η συνεπαγόµενη δοµική αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο θα λειτουργεί η Τ.Α. στη χώρα µας, από την 1η Ιουνίου 2024, αποτελεί εγχείρημα υψηλού στόχου, το οποίο, φυσικά, δεν εξαντλείται στη νοµοθετική πρωτοβουλία για τη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκησης, καθώς και την εκλογή των νέων ∆ηµοτικών Αρχών.

Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο άµεσης υποστήριξης κατά τη µεταβατική περίοδο, αλλά και πέραν αυτής. Τούτο προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό σχεδιασµό (από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών), συντονισµό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν την καλύτερη και οµαλότερη µετάβαση στο νέο μοντέλο (από πλευράς τοπικών αρχών).


Μεταξύ άλλων, απαιτούνται:

  • Καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συνιστώντων τοπικών αρχών και εγγραφή της επ’ ονόματι του ενιαίου Δήμου.
  • Ενοποίηση των οικονομικών λογαριασμών των συνιστώντων μερών.
  • Κατάρτιση και έγκριση του προϋπολογισμού του νέου Δήμου.
  • Κατάρτιση και έγκριση του οργανογράμματος του νέου Δήμου: ενοποίηση των πάσης φύσεως υπηρεσιών σε ενιαία υπηρεσία και στελέχωση τους με νέο προσωπικό για την κάλυψη κενών θέσεων.
  • Προετοιμασία για την άσκηση των πρόσθετων αρµοδιοτήτων που απονέµονται στους ∆ήµους και τη μεταφορά άλλων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.
  • Καταγραφή των εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
  • Λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που θα λειτουργούν σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα ανάλογα με τις ανάγκες.
  • Προετοιμασία για παροχή προς του πολίτες κοινών υπηρεσιών.
  • Ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα.
  • Αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος σχετίζεται με τη μετάβαση των υπό συγχώνευση Δήμων ή/και Κοινοτήτων σε ενιαίο Δήμο.

Με δεδοµένα και τα περιορισµένα χρονικά περιθώρια, απαιτείται συστράτευση όλων, µε κυρίαρχη παρουσία των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκληρωµένη προσέγγιση και διαχείριση των θεµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν στο αµέσως προσεχές διάστηµα, ώστε οι νεοεκλεγείσες τοπικές αρχές να µπορούν, από την 1η Ιουνίου 2024, να αναλάβουν και ασκήσουν τις αρµοδιότητές τους µε αποτελεσµατική λειτουργική και επιχειρησιακή ετοιµότητα.


Νίκος Παλιός
Μέλος Ομάδας Πρωτοβουλίας Δημοτών Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου